محتوای تکراری

چگونه مشکل محتوای تکراری را حل کنیم؟